Konferencija u Sarajevu: Sećanje u učionici

Konferencija pod nazivom Sećanje u učionici, u okviru projekta Learning a History that is ‘not yet History’, održana je u Sarajevu u periodu od 21. do 23. aprila 2017. Na  konferenciji su se okupili predstavnici različitih inicijativa koji se bave sećanjem na ratove 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije i pomirenjem  (uklјučujući predstavnike NVO-a, muzeja i visokog obrazovanja). Učesnici konferencije pokušali su da identifikuju izazove i mogućnosti za širu saradnju na polјu transformacije nastave istorije o nedavnoj prošlosti u Bosni i Hercegovini i regionu sa klјučnim akterima obrazovnog procesa, uklјučujući predstavnike EU, OEBS-a i Haškog tribunala. Jedan od važnih cilјeva konferencije bila je i izgradnja kapaciteta nastavnika u pravcu regionalne saradnje i sprovođenja inovacija u obrazovanju.

Učesnici debate Zašto nastavnici istorije treba da sarađuju kako bi se bavili ratovima 90-tih na prostoru BiH? Panelisti: Nј.E. Martin Pamer, ambasador Austrije u BiH, Olaf Dojsen, politički savetnik delegacije EU u BiH, Aleksandra Krstović, programski savetnik misije OEBS-a u BiH, Almir Alić, ICTY Outreach program u BiH.

Pored plenarne debate održane su tri paralelne tematske radne grupe: „… i sada učimo o 90-tim?!“ ideje, resursi i iskustva iz oblasti sećanja o ratovima iz bliske prošlosti. Konferencija u Sarajevu je bila idealna prilika za sastanak eksperata, autora i koordinatora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ u cilјu upoznavanja sa postojećim inicijativama o ratovima 90-tih. Tim autora i koordinatora predstaviće rad na prikuplјanju, evaluaciji i prezentovanju rezultata inicijativa i različitih projekata o „ratovima 90-tih“ na prostoru bivše Jugoslavije, na predstojećoj letnjoj školi u Albaniju u julu 2017.

 

Source: udieuroclio.wordpress.com