Učenje o ratovima 90-tih

Seminar za nastavnike „Kako podučavati osetlјivenje i kontroverzne teme u nastavi istorije“ održan je 26. i 27. novembra 2016, u Beogradu u hotelu Mažestik. Seminar je održan u organizaciji UDI-Euroclio i Edukacije za 21. vek uz podršku forumaZFD. Cilј seminara bio je otvaranje rasprave na temu suočavanja sa prošlošću i ratova 90-tih na jugoslovenskom prostoru.

Seminar je otvorio prof. dr Marko Šuica sa prezentacijom Stereotipi u nastavi istorije. Predstavio je istorijsku dimenziju stereotipa kroz istoriju i danas. Učesnici seminara upoznali su se sa nastankom i delovanjem stereotipa kroz istoriju i danas. Cilј prezentacije bio je osposoblјavanje nastavnika da prepoznaju stereotipe i kroz njihovu razgradnju i dekonstrukciju promovišu vrednosti kao što su: lјudska prava, multikulturalnost, kultura dijaloga, pomirenje, …

Aleksandar Todosijević predstavio je učesnicima seminara prezentaciju Metodologija istraživanja društvene istorije. Učesnici seminara upoznali su sa gorućim problemima nastave istorije danas, ali i kako ih prevazići uz primenu inovativnog pristupa nastavi, kritičkim sagledavanjem istorijskih izvora, kako da kroz multiperspektivni pristup nastavi istorije predaju osetlјive i kontroverzne teme.

U drugom delu programa Emina Živković i Aleksandar Todosijević održali su uvodnu radionicu Učenje o ratovima 90-tih. Učesnici seminara dobili su zadatak da u okviru svojih grupa mapiraju klјučne probleme i prepreke sa kojim se suočavaju kada se susreću sa ovom osetlјivom temom. Učesnici podelјeni u grupe bavili su se cilјevima i metodama učenja o ratovima 90-tih, primerima dobre/loše prakse, uticajem medija, kontroverznim temama. Nakon prezentacija po grupama organizovana je diskusija o važnosti suočavanja sa prošlošću i učenju o ratovima 90-tih.

Na početku drugog dana seminara Emina Živković je održala radionicu Mi i/ili oni (Uvod u ratove devedesetih: Zlo/upotreba prošlosti u homogenizacijama i razdvajanjima među nacionalnim grupama u Bosni i Hercegovini). Radionica predstavlјa primer dobre prakse kolega iz regiona – udruženja nastavnika istorije/historije/povijesti BiH (EUROCLIO HIP).

Prof. dr Marko Šuica i Slobodan Rudić održali su radionicu Ratovi 90-tih u vizuelnim istorijskim izvorima. Cilј radionice bio je osposoblјavanje nastavnika da predaju osetlјive i kontroverzne teme ratova 90-tih primenom vizuelnih istorijskih izvora.

Source: udieuroclio.wordpress.com