Seminar za nastavnike istorije u Jagodini o ratovima 90-tih

Seminar za nastavnike istorije „Kako podučavati osetlјivenje i kontroverzne teme u nastavi istorije“ održan je 25. i 26. februara 2017, u Jagodini u prostorijama EGŠ „Nikola Tesla“. Seminar je održan u organizaciji UDI-Euroclio i Edukacije za 21. vek uz podršku forumaZFD. Jedan od najvažnijih cilјeva seminara je otvaranje rasprave na temu suočavanja sa prošlošću i ratova 90-tih na jugoslovenskom prostoru.

Učesnici seminara su se upoznali u uvodnom delu sa cilјevima, radom i aktuelnim projektima evropskog udruženja istoričara Euroclio, kao i sa projektima i aktivnostima UDI Euroclia i Edukacije za 21. vek. Predstavlјen je upitnik za nastavnike u okviru ePACT projekta. Nastavnici su pozvani da popune pomenutu anketu i uzmu aktivno učešće u predstojećim reformskim projektima koje udruženje sprovodi.  Predstavlјene su i dve nove čitanke edicije ”Nastava moderne istorije jugoistočne Evrope”, u izdanju Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi (CDRSEE ).

Seminar je otvorio  Aleksandar Todosijević sa prezentacijom Stereotipi u nastavi istorije. Učesnici seminara upoznali su se sa nastankom i delovanjem stereotipa kroz istoriju i danas. Cilј prezentacije bio je osposoblјavanje nastavnika da prepoznaju stereotipe i kroz njihovu razgradnju i dekonstrukciju promovišu vrednosti kao što su: lјudska prava, multikulturalnost, kultura dijaloga, pomirenje, …  Učesnici seminara upoznali su se sa gorućim problemima nastave istorije danas, ali i kako ih prevazići uz primenu inovativnog pristupa nastavi, kritičkim sagledavanjem istorijskih izvora, kako da kroz multiperspektivni pristup nastavi istorije predaju osetlјive i kontroverzne teme.

 

U nastavku seminara Nataša Kostić predstavila je aktualni projekat Učenje istorije koja to još uvek nije, koji UDI Euroclio sprovodi sa partnerski udruženjima nastavnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo predstavila je analizu sadržaja udžbenika istorije iz regiona o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i preporuke obrazovnim vlastima proistekle iz te analize.

U drugom delu programa Emina Živković i Aleksandar Todosijević održali su uvodnu radionicu Učenje o ratovima 90-tih. Učesnici seminara dobili su zadatak da u okviru svojih grupa mapiraju klјučne probleme i prepreke sa kojim se suočavaju kada se susreću sa ovom osetlјivom temom. Učesnici podelјeni u grupe bavili su se cilјevima i metodama učenja o ratovima 90-tih, primerima dobre/loše prakse, uticajem medija, kontroverznim temama. Nakon prezentacija po grupama organizovana je diskusija o važnosti suočavanja sa prošlošću i učenju o ratovima 90-tih.

Na početku drugog dana seminara Emina Živković je održala radionicu Mi i/ili oni (Uvod u ratove devedesetih: Zlo/upotreba prošlosti u homogenizacijama i razdvajanjima među nacionalnim grupama u Bosni i Hercegovini). Radionica predstavlјa primer dobre prakse kolega iz regiona – Slobodan Rudić i Emina Živković održali su radionicu Ratovi 90-tih u vizuelnim istorijskim izvorima. Cilј radionice bio je osposoblјavanje nastavnika da predaju osetlјive i kontroverzne teme ratova 90-tih primenom vizuelnih istorijskih izvora.udruženja nastavnika istorije/historije/povijesti BiH (EUROCLIO HIP).

 

Source: udieuroclio.wordpress.com